d Het product TopsurfLand | Topsurf Nederland

TopsurfLand

Vroeg in het voorjaar verlagen boeren in veenweidegebieden doorgaans het waterpeil om voldoende draagkracht te krijgen voor de landbouwvoertuigen en het verrichten van landbouwwerkzaamheden. Verlaging van het waterpeil veroorzaakt bodemdaling door veenoxidatie.

Bodemdaling veroorzaakt milieuproblemen

Toepassing van drijfmest veroorzaakt vaak overbemesting van het grond- en oppervlaktewater, omdat gras onvoldoende opnamecapaciteit heeft. Dit vormt een bedreiging voor de ecologische water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit. Veenoxidatie door bodemdaling en overbemesting met ammonium, veroorzaken de productie van broeikasgassen kooldioxide, lachgas en methaan. Bovendien is uitspoeling van nitraat naar het diepere grondwater mogelijk. Juist bij hogere temperaturen met lage grondwaterspiegels neemt de broeikasgasproductie met factor 2-3 toe.

De gestage verlaging van het polderpeil in combinatie met de toename van het waterpeil in rivieren en oceanen, ondermijnen de waterkeringen. Versterken van dijken is een kostbare aangelegenheid. Verlaging van slootwaterpeil leidt tot een kleinere waterkolom met als gevolg een mindere waterkwaliteit.

Europese regelgeving legt agrariërs op om nutriënten, vrijkomend bij de bedrijfsvoering, op eigen terrein te verwerken. Hier is echter wel een maximum aangekoppeld.

Bodemdaling integraal aanpakken

TopsurfLand wordt in veenweidegebieden gebruikt om de toplaag te versterken. Gronden met een Topsurflaag kennen in veel mindere mate de geschetste problemen. De toepassing van het concept Topsurf levert een bijdrage aan de compensatie van bodemdaling in veenweidegebieden. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte benutting van de vrijkomende nutriënten uit de bedrijfsvoering. TopsurfLand wordt in akkerbouwgebieden gebruikt om de biodiversiteit en de nutriëntenhuishouding te verbeteren.

Met behulp van deze link navigeert u naar de bijlage: Maatschappelijk en Economische waarde van Topsurfland. Voor Topsurfland is beschreven wat de toegevoegde waarde is voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor belanghebbenden.Ontworpen door Barrax